აუდიტი

აუდიტორული დასკვნა 2017 წელი

———– —————- —————- ——————–

2018 წლის 1 კვარტლის მოგება–ზარალის უწყისი

2018 წლის 1 კვარტლის საბალანსო უწყისი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

2018 წლის 1 კვარტლის მონაცემები (ყველას ერთად გადმოწერა)

———– —————- —————- ——————–

2018 წლის 2 კვარტლის მოგება–ზარალის უწყისი

2018 წლის 2 კვარტლის საბალანსო უწყისი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

2018 წლის 2 კვარტლის მონაცემები (ყველას ერთად გადმოწერა)

———– —————- —————- ——————–

2018 წლის მე-3 კვარტლის მოგება–ზარალის უწყისი

2018 წლის მე-3 კვარტლის საბალანსო უწყისი

2018 წ-ს მე-3 კვრტლის ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

2018 წლის მე-3 კვარტლის მონაცემები (ყველას ერთად გადმოწერა)

———– —————- —————- ——————–

2018 წლის მე-4 კვარტლის მოგება–ზარალის უწყისი

2018 წლის მე-4 კვარტლის საბალანსო უწყისი

2018 წლის მე-4 კვრტლის ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

2018 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემები (ყველას ერთად გადმოწერა)

———– —————- —————- ——————–

2018 წლის აუდიტის რეპორტი

———– —————- —————- ——————–

2019 წლის პირველი კვარტლის მოგება–ზარალის უწყისი

2019 წლის პირველი კვარტლის საბალანსო უწყისი

———– —————- —————- ——————–

2019 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2019 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2019 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2019 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

———– —————- —————- ——————–

2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2020 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2020 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2020 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2021 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2020 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

———– —————- —————- ——————–

2021 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2021 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2021 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2022 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2021 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2022 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2022 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2022 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2023 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2023 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————————- —————————————

2023 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2024 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები

———– —————- —————- ——————–

2023 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში